ReadyPlanet.com


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556


 

 
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปีเป็นระยะเวลาที่ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ และชำระภาษี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โดยมีรายละเอียดในการชำระภาษีต่าง ๆ ดังนี้.-
1.     ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) และชำระภาษีภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี
2.     ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย ต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) และชำระภาษีป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
3.     ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ความหมาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ผู้ประกอบการ กิจการ ร้านค้า บ้านเช่าต่าง ๆ ตามลักษณะ ขนาด และทำเล ที่ตั้ง
ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ มาตรา 6 ได้ให้ความหมายของ “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ” ว่าหมายถึง
(1)   ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และ
(2)   บริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
     มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ กำหนดไว้เป็น 2 กรณี คือ
(1)   หากเจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้นก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
(2)   แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนด
        ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-          ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างชำระ
-          ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง
-          ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง
-          ถ้าเกินสามเดือนแต่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง
ภาษีป้าย
        ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
          มาตรา 7 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในกฎ กระทรวงซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีป้าย
ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
 
หากมีการเปลี่ยนแปลงกรณีเปลี่ยนป้าย โอนป้าย ย้ายป้าย หรือปลดป้ายแล้ว ให้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงทราบ
 
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ภาษีป้าย
-          ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
-          ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
 
ภาษีบำรุงท้องที่
ความหมาย
        ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่ของภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
        เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
 
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษี
บำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี
 
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
-     ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
-     ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
 
 
 
 
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
 
 
 
 
จัดทำโดย..
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
โทรศัพท์ 034-207338 ,034-207069
โทรสาร 034-207338
 


ผู้ตั้งกระทู้ อบต.ห้วยม่วง :: วันที่ลงประกาศ 2013-04-25 11:09:55


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint