ReadyPlanet.com
dot dot
ติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปี 2563.pdf

รายงานติดตามและประเมินผลแผน 62 ลงเวป.pdf

รายงานติดตามและประเมินผลแผน 61-64 ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561.pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุฯ.pdf

แบบรายงานการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท_ (LPA) ปี 2560.pdf

แบบรายงานการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท_ (LPA) ปี 2561.pdf

รายงานการติดตามตามแผน-ปี-พ_ศ_2560-รอบสอง.pdf

รายงานติดตามและประเมินผลแผน 61-64 รอบ เม_ย_.pdf

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint