ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของ อบต.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร64.pdf

รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อัติโนมัติ.pdf

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 64.pdf

การเปืดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม64.pdf

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร องค์การบริหาร.pdf

ประชุมนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ฯ.pdf

ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต.pdf

การประชุมประชาคมตำบลเพื่อ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๑.pdf

ประชุมประชาคมตำบลเพื่อ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๑.pdf

ประชุมประชาคม เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผน ๑_๒๕๖๑.pdf

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint