ReadyPlanet.com
dot dot
bulletFacebook อบต.ห้วยม่วง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประกาศ รายงานไตรมาสที่ 1.pdf

ประกาศ รายงานไตรมาสที่ 2.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงาน 1.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงาน 2.pdf

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint