ReadyPlanet.com
dot dot
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ_ศ_2564 (รอบ 6 เดือน).pdf

ประกาศงบรายงานแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563.pdf

รายงานรายจ่ายการดำเนินงานรอบ 6 เดือน.pdf

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส 3).pdf

ขอปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส 2).pdf

แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส 2).pdf

แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส 1).pdf

ประกาศ รายงานไตรมาสที่ 1.pdf

ประกาศ รายงานไตรมาสที่ 2.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงาน 1.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงาน 2.pdf

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2561.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint