ReadyPlanet.com
dot dot
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม.pdf

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยมว่ง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 64
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ประจำปี 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องแนะนำผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบบริการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 2 ด้านการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงระบบจองวัคซีนจังหวัดนครปฐม
วันไข้เลือดออกอาเซียน
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 64
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญเดือนเมษายน64
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการจัดทะเบียนก่อตั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง_pdf
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 64
ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่2
ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่1
รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564
รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 64
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพรักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 63
รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 63
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลห้วยม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 63
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.)
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ฯ
รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม-มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)
แจ้งการเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนเมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 (สขร.)
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำปีการศึกษา 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศเรื่องขอนำส่งรายงานของผู้สอบบัญชีฯ
รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลืกตั้ง
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
สรุปรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 62 (สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.62(สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 62 สขร.
การเผยแพร่สื่อสิทธิเสรีภาพ 2
เผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62 (สขร.)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 62 (สขร.)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 62(สขร)
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 62 (สขร.)
รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ผด.3 (ตุลาคม61-มีนาคม62)
รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมกราคม-มีนาคม 62)
จดหมายข่าวภาษีประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในภายนอก ประจำปี 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 (สขร.)
สรุปผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตุลาคม-ธันวาคม 61)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 (สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 61 (สขร.)
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม-กันยายน 61 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน-มิถุนายน 61 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม-มีนาคม 61 ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 60 ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 61 (แบบ สขร.1)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 61 (แบบ สขร.)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 61
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 61
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 61 (แบบ สขร.1)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 61 (แบบ สขร.1)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 61 (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61 (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 60 (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 60 (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 article
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง article
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน article
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561
การรับบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ article
ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2561
คิวอาร์โค้ด กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วง article
กองทุนสวัสดิการชุุมชนตำบลห้วยม่วง(มอบเงินค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลให้สมาชิกกองทุน) article
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศใช้คู่มือจัดสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี 2560 article
ประกาศใช้คู่มือจัดสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี 2559 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศเจตจำนงสุจริต article
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง article
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 article
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) article
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (มกราคม-มีนาคม 2560)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับแก้ไข)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ(ตุลาคม - ธันวาคม 2559)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2559 article
รายงานผลปฏิบัติการแผนฯ กรกฎาคม-กันยายน 59
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) article
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 article
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เดือน มกราคม-มีนาคม 2559 article
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 article
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2558) (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558) article
ผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2558) article
ผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557) article
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 article
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 article
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 article
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557) (เดือนมกราคม-มีนาคม 2558) article
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557) article
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556) article
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) article
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายนนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ศูนย์กลางข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือGovernment Access Channel คืออะไร ?
ประกาศใช้คู่มือประชาชน
ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558
หนังสือแจ้งให้มายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี article
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint