ReadyPlanet.com
dot dot
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article

3_โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด_ (สถ_ศพด_2) ชุดที่่ 1.pdf

3_โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด_ (สถ_ศพด_2) ชุดที่ 2.pdf

3_โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด_ (สถ_ศพด_2) ชุดที่ 3.pdf

 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาและประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างโรงเรียนวัดท่าเสาหมู่9
ประกาศประกวดราคาและประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนางรพี สุขกากิจ หมู่ที่ 8
ประกาศประกวดราคาและประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวอุไร สระทองพูน หมู่ 2
ประกาศประกวดราคาและประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างขยายผิวจราจรสายรางกระโดน
ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายรับสมัครเด็ก
ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายสวมหมวกนิรภัย
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำพวงมาลา
ประกาศผู้ชนะพ่นโควิด
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์ 8475
ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์3247
ประกาศผู้ชนะซ่อมรถจักรยานยนต์
ประกาศผู้ชนะซ่อมกล้องวงจรปิด
ประกาศผู้ชนะซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์ 7166
ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศคลัง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ประกาศผู้ชนะโครงการป้องกันเอดส์
ประกาศผู้ชนะซ่อมรถขยะ89-7690
ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายภาษี
ประกาศผู้ชนะจัดทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมึกโทรสาร
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันพ่นยุง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไฟฉุกเฉิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 8
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 2
ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 9
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 2
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
ประกาศประกวดราคาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ
ประกาศประกวดราคาถนนคอนกรีต 4 หมู่
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระสอบทราย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือก ไตรมาส 4 ปี 2563
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดี่อ้อ เดือน กันยายน 63
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตำแหน่งยามเดือน กันยายน 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 63(เพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือก จำนวน 3 ไตรมาส ปี 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 63
ประกาศริบหลักประกันสัญญา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนฉีดพิษสุนัขบ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายอคิลิคสติ๊กเกอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะเสนาราคาจ้างเหมาตำแหน่งยาม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.ห้วยม่วง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองอ้อกระทุง หมู่ 1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมประตูสำนักงาน อบต.ห้วยม่วง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเพดานฝ้าหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ
ประกาศผู้ชนะถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 7166 นฐ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อพัดลมไอน้ำ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือก จำนวน 4 ไตรมาส ปี 2562
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 3 ตู้
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตู้เอกสารจำนวน 1 ตู้
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 8 ตู้
ประกาศจัดซื้อถังขยะพลาสติก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ หมู่ 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร อบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน มิถุนายน 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดือน มิถุนายน 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาในตำแหน่ง ยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องบริโภค
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขวดพลาสติกใส
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเอทิลแอลกอฮอล์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตำแหน่งยาม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาด อบต.เดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถุงมือ ปรอท แอลกอฮอล์เจล
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเสื้อคลุม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาหมึกคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง กสชหมู่ 3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 39 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายไวนิลรณรงค์โคโรนา2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรอทและเทอร์โมมิเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อโคโรนา2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.เดือนเมษายน 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดี่อ้อ เดือนเมษายน 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตำแหน่งยาม ประจำเดือนเมษายน 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 8 อัน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง กสช.หมู่ที่3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมโคโรนา2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มอบรมโคโรนา2019
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โรคไวรัสโคโรน่า2019
ประกาศผู้เสนอราคาป้ายไวนิลโรคไวรัสโคโรน่า2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลจำนวน 27 ป้าย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเจาะบ่อบาดาลหมู่ 11
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กสำหรับตั้งภาชนะรองรับขยะ
ประกาศผู้ชนะถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน บบ-3247
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน มีนาคม 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตำแหน่งยามเดือน มีนาคม 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อประจำเดือน มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาด อบต.เดือนมีนาคม 63
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 3247
ประกาศผู้ชนะลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ 9
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องพิมพ์บราเทอร์
ประกาศผู้ชนะค่าเช่าเครื่องถ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายาม ด.กุมภาพันธ์ 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาด อบต.ด.กุมภาพันธ์ 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการกำจัดยุงลาย
ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายไวนิลวันเด็กแห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าวัสดุ อุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่วันเด็กแห่งชาติปี 63
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 63
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดฐานกิจกรรม
ประกาศผู้ชนะเช่าอุปกรณ์จัดฐานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ประกาศประกวดราคาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายประจำเดือน ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามประจำเดือน ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กฯ ประจำเดือน ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.เดือน มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมไฟฟ้าตำบล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่ม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดศูนย์เด็กประจำเดือน ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดอบต.ประจำเดือน ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในตำแหน่งยาม ประจำเดือน ธันวาคม 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถอปพร
ประกาศผู้ชนะค่าเช่าเครื่องถ่ายประจำเดือน ธันวาคม 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตำแหน่ง ยาม ประจำเดือน พ.ย.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราค่าทำป้ายไวนิลงานลอยกระทง 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาติดไฟประดับกระทง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาด ศูนย์เด็กฯ เดือน พ.ย.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.เดือน พ.ย.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ อปพร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานลอยกระทง 62
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งงานลอยกระทง 62
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 62
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์บราเทอร์ 24 ขวด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจียร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ18,000 บีทียู
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลองผู้ใหญ่หมด หมู่ 1,2,10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลองหนองอ้อ หมู่ 1,2,10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขุดลอกคลองกรมพัฒน์ หมู่ 10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ่้นเตอร์ แคนนอน 29 ตลับ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลที่ 1 จำนวน ๓ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางน้ำฝน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คตู้แอร์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องพิมพ์ Brother color
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดไฟประดับ ร.10
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่ม งาน ร.10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาผูกผ้าเหลืองขาว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อดินปลูกต้นไม้
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อปลั๊กไฟ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน กรกฎาคม 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 62
แบบตารางงบประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล หมู่ที่ 12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาบาดาล หมู่ที่ 12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายประจำเดือน มิถุนายน 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาด อบต.ประจำเดือน มิถุนายน 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อรองเท้ายาง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตรายาง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.ห้วยม่วงประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลสุนัขบ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเทศกาลสงกรานต์ ปี 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดตั้งไฟเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่าย ประจำเดือน เมษายน 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดอาคาร อบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดี่อ้อ ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บบ 3247 นฐ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ 7166
ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายติดประกาศ และป้ายขีดคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 7166
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ประกาศผู้ชนะจัดทำตรายาง (สำนักงานปลัด)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.ประจำเดือน มีนาคม 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด อบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.ประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายไวนิลวันที่ 5 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดไฟประดับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา DLTV
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีต หมู่ 4
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายไวนิลลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะประดับงานลอยกระทง ประจำปี 2561
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อบต ประจำเดือน พ.ย.61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่าย ประจำเดือน พ.ย.61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการ 2/2561
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5
ประกาศประกวดราคาถนนคอนกรีต
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลกีฬา 79 คัพ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินปากท่อ หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม กีฬา 79 คัพ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดอบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอจัดซื้อตลับหมึก Brother จำนวน 4 สี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ ตัว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อกล้อง (สำนักงานปลัด)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกภายในตำบลห้วยม่วง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโต๊ะเหล็กขนาด 4.5 ฟุต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะพับขาว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สูง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (เตี้ย)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าถ่านไมค์ลอย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์(กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกล้องถ่ายรูป(กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักงานปลัด)
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด อบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดี่อ้อ ประจำเดือน กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลสวมหมวกกันน็อค 100%
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอ่างล้างจาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 12 หมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน บบ 3247
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดไฟประดับวันแม่แห่งชาติ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานงาน 12 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาผ้าสีฟ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดิอน สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ติดไฟประดับ ร.10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อผ้าเหลือง ขาว งานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10
ประกาศผู้ชนะเสรอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหินคลุก หมู่ที่ 12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อภาชนะบรรจุขยะมูลฝอย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ
ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย
ผู้ชนะจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่าย ประจำเดือน พ.ค.61
ประกาศผลผู้ชนะทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 61
ผลผู้ชนะทำความสะอาดอาคาร อบต.ห้วยม่วง
ผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 7166 นฐ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแห้ง
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อแฟ้มแขวน
ผู้ชนะจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561
ผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดี่อ้อ ประจำเดือน เมษายน 2561
ผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อบต. ประจำเดือน เมษายน 2561
ทดสอบ Link กรมบัญีกลาง
ผู้ชนะการเปลี่ยนยางรถยนต์
ประกาศผลผู้ชนะซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บบ 3247
ผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ผู้ชนะค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2561
ผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาด อบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ LG
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดี่อ้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร อบต.ห้วยม่วง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านพิจารณาเบื้องต้น ประปาหมู่ที่ 12
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านพิจารณาเบื้องต้น ประปาหมู่ที่ 8
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านพิจารณาเบื้องต้น ประปาหมู่ที่ 6
ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 article
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 12 article
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 12 article
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 8 article
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 8 article
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่ 6 article
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาประมูลโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองหนองอ้อ หมู่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย article
ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย article
ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น article
ราคากลางน้ำมัน article
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ article
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) article
ประกาศราคากลาง article
การประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย article
ผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 7
ผู้ชนะสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1
ผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านนางประกอบ ดอนวัดไพร-สวนชุมพู่ หมู่ที่ 7
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ article
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองหนองอ้อ หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองอ้อกระทุง หมู่ที่ 1,10
ราคากลางอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเด่นมะขาม-กระดี่อ้อ หมู่4,5,6,9,12
ราคากลางการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองอ้อ หมู่ที่ 2
ประกาศการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองอ้อ หมู่ที่ 2 article
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ article
ราคากลางการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ article
ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 article
ผลการประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. article
ราคากลางจ้างทำบอร์ดติดประกาศ article
ราคากลางงานวางท่อเลียบถนนเด่นมะขาม หมู่ที่ 5 article
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนฯ จำนวน 12 โครงการ article
โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่่บ้านฯ จำนวน 12 โครงการ article
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 article
ประกาศราคากลางการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ของ อบต.ห้วยม่วง จำนวน 13 โครงการ
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จำนวน 13 โครงการ article
ยกเลิกโครงการก่อสร้างหอถังสูงคสล.ประปาหมู่บ้านและเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 6,8,12 article
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการหอถัง คสล.ประปาหมู่บ้านและเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 6,8,12 article
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง คสล.ประปาหมู่บ้าน และเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 6,8,12 article
ยกเลิกโครงการก่อสร้างหอถังสูง คสล.ประปาหมู่บ้านและโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6,8,12 article
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (e - Auction)
ประกาศขายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ article
โครงการปรับปรุงถนนสายเด่นมะขาม - กระดี่อ้อ (สายแยก ทล.321 - บ้านกระดี่อ้อ) หมู่ที่ 4,5,6,9,12 (e - Auction) article
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างรั้้วองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 3 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง หมู่ที่ 3 article
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน AC สายแยกข้างโรงเรียนวัดท่าเสา หมู่ที่ 7 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน AC สายแยกข้างโรงเรียนวัดท่าเสา หมู่ที่ 7 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ หมู่ที่ 9 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ หมู่ที่ 9 article
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 5 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 5 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม article
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหมู่ที่ 1 และ6 article
ประกาศโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อเลียบถนนหลังวัดห้วยม่วง หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเลียบถนนมาลัยแมนช่วงหน้าตลาดเด่นมะขาม (ร้านเสริมสวยดวงดาว) หมู่ที่ 6 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.Dedign by OHM_Nvprint